– ‘Gewoon’ lid worden

Wierook bij de lezing uit het evangelie

Tot zover was het gewone mensentaal…
Maar de tekst uit het officiële statuut van de Oud-Katholieke Kerk over het lidmaatschap willen we je ook niet onthouden:

Art. 23

  • Van de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland maken als leden deel uit degenen die daarin door de doop of door latere toetreding zijn opgenomen.
  • Lidmaatschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sluit lidmaatschap van een andere kerkgemeenschap uit.
  • Men houdt op lid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te zijn door opzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, hetzij door de betrokkene aan zijn bisschop of aan het kerkbestuur van zijn parochie of het statiebestuur van zijn statie, hetzij door de bisschop aan de betrokkene. Opzegging door de bisschop geschiedt niet dan nadat de betrokkene is gehoord of in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

Art. 24

Zowel van geestelijken als van leken wordt met inachtneming van de daarvoor gestelde regels verwacht, dat zij:

  • de openbare godsdienstoefeningen, in het bijzonder de viering van de Eucharistie, bijwonen;
  • de genademiddelen (sacramenten) ontvangen, welke Christus aan zijn kerk heeft geschonken;
  • Gods heilig woord lezen en overwegen;
  • het ambt, de bediening of de functie waartoe de kerk hen roept aanvaarden;
  • financieel bijdragen in de kosten verbonden aan het functioneren van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de parochie of statie waarvan de betrokkene deel uitmaakt.

Art. 25

  • Zowel geestelijken als leken zijn gelijkerwijze gerechtigd en verplicht om aan het kerkelijk leven in alle opzichten deel te nemen en de belangen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in het algemeen die van de christelijke kerk naar hun beste krachten geestelijk en financieel te dienen en te bevorderen

Welnu, mocht je de vraag nog steeds willen stellen:

Neem eens contact op met pastoor Victor Scheijde
Of kijk eens hier voor de vraag over het gastlidmaatschap.