Doopfeesten

In deze maand juni worden op twee zondagen kinderen gedoopt. Feestelijke momenten voor de kinderen, de ouders en de parochie!

De doop is een sacrament (gewijde handeling) van initiatie; door de doop wordt een verbond met God aangegaan.
In onze kerk is aan de doop geen leeftijd verbonden, zowel volwassenen als (jonge) kinderen kunnen gedoopt worden. Na voorbereidende gesprekken wordt een datum afgesproken om tijdens een viering temidden van de gemeente de doop te bedienen.
De priester zegt dan tot de ouders van de kinderen:
” U bent heden met uw kind in Gods huis gekomen om het door de doop te laten opnemen in de kerk, om het te laten opgroeien in geloof, hoop en liefde, en het te laten onderwijzen in Gods heilzame aanwijzingen voor dit leven en om de verlossing met ons te vieren. Wij danken God die u dit in het hart heeft gegeven. ” 

Daarna wordt gevraagd naar de naam die het kind gekregen heeft. De priester maakt een kruisteken op het voorhoofd van het kind en bidt voor het kind.
De parochie spreekt of zingt samen de geloofsbelijdenis en antwoordt op de vraag of zij wil helpen in het groeien in het geloof van de dopeling. Zo deelt zij in de verantwoordelijkheid voor het nieuwe parochiekind.

De ouders leggen de belofte af dat zij hun kind met liefde en zorg en in de geest van het evangelie zullen opvoeden en dan wordt bij het doopvont driemaal water geschept over het hoofd van de dopeling, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zalving met chrisma (heilige olie), het bedekken met een wit doopkleed en de doopkaars die gegeven wordt, ronden het ritueel af. 

Die tekst die bij het geven van de doopkaars wordt uitgesproken, luidt:
‘ Ontvang voor dit kind het licht van Christus, het waarachtige licht, dat voor alle mensen is verschenen. Moge hij/zij door het leven gaan als een kind van het licht.”