Beziel zoals weleer

Voorbeden tijdens de viering van Pinksteren.

Eeuwige God, U die komt in wind en vuur,
en geestkracht bent van al wat ademt –
aan U leggen wij onze gebeden voor: 

U, Geest van God, bidden wij: daal neer over de chaos van onze wereld,
waar mensenhanden het leven verscheuren in armoe, honger, lijden en verdriet,
waar het duister heerst van gevangenschap en oorlog,
de leegte van ontheemding en mensen op de vlucht,
de woestijn van ontbering en uitzichtloosheid.
Geest van God, maak een nieuw begin met ons
en laat uw vuur en licht alle duisternis doordringen.
Laat ons bidden. 

U, Geest van God, bidden wij: beziel zoals weleer,
de mensen die schoonheid scheppen en warmte tussen mensen brengen,
die kunnen toveren met materie,
die emoties en gedachten kleur en klank weten te geven,
en ons daardoor weten te raken en inspireren.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet verkwijnen in de leegheid
van commercie en ijdele zoektocht naar effecten.
Laat ons bidden.

U, Geest van God, bidden wij: geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en geketst, vernederd en verlaten worden.
Behoed hen voor verbittering en verwarm hen die koud zijn en versteend.
Wees hun moeder en hun vader;
hun thuis waar zij weer adem en vrede vinden.
Laat ons bidden.

U, Geest van God, die eenheid brengt in verscheidenheid,
en kerken en geloofsgemeenschappen vervult met de rijkdom van uw gaven,
U bidden wij: vervul ons met het vuur van uw liefde,
dat wij elkaars taal leren spreken en verstaan.
Help ons allen onze verscheidenheid van gaven te ontdekken
en zichtbaar te maken in onze gemeenschappen.
Laat ons bidden.

U, Geest van God, bidden wij om verbondenheid met elkaar
en vanuit die verbondenheid bidden wij U voor onze eigen parochie.
(…)
Voor hen en voor allen die een plaats hebben in ons hart bidden we.
Laat ons bidden.