Pontificaal

‘Pontificale eucharistieviering’ staat vermeld bij zondag 22 juni en dat pontificaal wil zeggen dat aartsbisschop Joris Vercammen de dienst zal leiden.

De aartsbisschop is niet zomaar aanwezig: hij zal het sacrament van het vormsel toedienen aan drie parochianen. Tevens worden acht onlangs toegetreden parochianen officieel aan hem voorgesteld. Vanoudsher is de bisschop degene die de zorg voor de gelovigen heeft. Die taak heeft hij gedelegeerd aan de pastoors omdat het onmogelijk is al de gelovigen bij te staan. Op zo’n bijzonder en plechtig moment als het vormsel is de bisschop weer present.

Het vormsel wil datgene wat met de doop geschonken is, versterken en bevestigen door de gaven van de heilige Geest. – Het woord vormsel komt van confirmatio waarin het werkwoord firmare (= bevestigen) klinkt. – De kracht van de Geest helpt de gelovige om zijn/haar geloof standvastig te kunnen belijden.

Vanouds zag men in dit gebaar een voltooiing van het toetreden tot de kerk en een teken van rijker ontplooiing van de gaven die men met de doop had ontvangen. Veelal wordt het sacrament dan ook toegediend aan jongeren bij hun overgang van kind naar volwassene.