ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIOud-katholieke parochie van de H. Vitus
KvK nummer74388797
RSIN nummer003561914
Websitehilversum.okkn.nl/ stvitus.nl
Emailsecretaris@st.vitus.nl
Adres (kerkgebouw)Melkpad 12
Postcode1217 KC
PlaatsHilversum
Telefoonnummer035 624 80 09
Postadres (kerkbestuur)Melkpad 14
Postcode1217 KC
PlaatsHilversum
Telefoonnummer 06-829 900 31

De Oud-katholieke parochie van de H. Vitus te Hilversum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk (http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Oud-katholieke parochie van de H. Vitus te Hilversum.

Bestuurssamenstelling

“De zorg voor het algemene kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor bij zijn werk ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochiaal vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan een in iedere parochie bestaand bestuur, genaamd kerkbestuur”.

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. (Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Afdeling 5, Hoofdstuk 5, artikel 136-152)In onze parochie bestaat het bestuur uit 5 leden, te weten:

  • Voorzitter: T. (Tjeerd) Visser, pastoor
  • Secretaris: A. (Alice) Parmentier
  • Penningmeester: J. (Jan-Willem) Jans
  • Lid: J. (Jo) van Lemmen

Doelstelling – Visie

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de ‘Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie‘, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

‘Wij geloven in God, in de Kerk van Christus, in de oud-katholieke parochie te Hilversum. Wij geloven dat we als gemeenschap iets moois en goeds in handen hebben gekregen. Dat vraagt om onze permanente aandacht en zorg. En daarvoor moeten we keuzes maken voor ons als parochie en voor de samenleving waarin wij kerk zijn.’

Beleidsplan

Zie beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 2015-2020: https://oudkatholiek.nl/files/2020/06/Bloeiende-Kerk-Vitale-Parochies.pdf

Statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: https://oudkatholiek.nl/files/2020/06/Statuut-vijfde-uitgave-2e-herziene-druk-2016.pdf
Het beleidsplan van de parochie kunt u inzien door het per e-mail aan te vragen bij: secretaris@stvitus.nl


Beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaardenregeling: het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld: https://oudkatholiek.nl/files/2020/06/Arbeidsvoorwaardenregeling-OKKN-v2023.pdf

Leden van het kerkbestuur, commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het kerkbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden en zo mogelijk doen groeien van de parochie. Dit doet zij door samen met een groot aantal andere vrijwilligers tal van taken uit te oefenen die hierbij van belang zijn. Jaarlijks terugkerend hierbij zijn werkzaamheden t.a.v. het vieren van de eredienst, pastorale zorg, onderhoud van het kerkgebouw en bijgebouwen, communicatie – intern naar de parochie en extern naar de gemeenschap waarin zij zich bevindt en financieel beheer.

Financiële verantwoording

Rekening2022 (verslagjaar)Begroting 2022 (verslagjaar)begroting 2024
(volgend jaar)**
Baten
Collectes & giften€ 8.125€ 6.950€ 6.950
Bijdragen leden€ 23.818€ 25.000€ 25.000
Subsidies & overige inkomsten€ 24.734€ 18.000€ 39.500
Opbrengst kerkcomplex€ 4.472€ 11.700€ 11.700
Opbrengst liquide beleggingen-€24.559€ 30.002€ 30.002
Opbrengst onroerend goed€ 226.435€ 200.000€ 212.000
Buitengewone baten vrijval voorzieningen groot onderhoud*€ 275.00000
Totaal Baten (a)€ 538.025€ 291.652€ 325.152
Lasten
Kosten eredienst en parochie
(activiteiten, bestuur, commissies)
€ 28.364€ 57.825€ 57.825
Pastorale en diaconale zorg€ 1.552€ 7.150€ 7.150
Bijdrage landelijke kerk€ 117.870€ 125.000€ 125.000
Afdracht collectes & giften€ 3.963€ 2.800€ 2.600
Kosten kerkcomplex€ 195.567€ 162.800€ 193.798
Kosten overig onroerend goed en landerijen€ 164.362€ 63.750€ 212.050
Kosten van liquide beleggingen
en geldleningen
€ 6.619€ 20.000€ 12.250
Totaal Lasten (b)€ 518.296€ 439.525€ 610.673
Resultaat (a-b)€ 19.729*– € 147.873– € 285.521

Toelichting:

* Het grote verschil in het resultaat te verklaren is uit het vrijvallen van bestaande reserveringen tbv onderhoud van het eigen en het verhuurde vastgoed en deze aan te passen aan het nieuwe Meerjarig Onderhouds Plan, dat in 2023 effectief is geworden.

** De definitieve begroting voor 2024 zal in de maanden oktober/ november worden gepubliceerd, vanwege aanstaande aanmerkelijk wijzigingen in de samenstelling van het pastoraat en het kerkbestuur van de parochie per september 2023.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de parochie waartoe zij behoren.
Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.

De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochie door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.
Een groot deel van de inkomsten van de parochie wordt aangewend voor het betalen van deze jaarnota (en daarmee indirect voor het betalen van de eigen pastoor).

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen en zijn ze bestemd voor de kosten van de parochie t.a.v. het houden van kerkdiensten, het organiseren van activiteiten, het uitgeven van een kerkblad, het verlenen van pastorale zorg etc.

De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. Het werk van een parochie vertoont een grote mate van continuïteit. Er wordt pastorale zorg verleend, er worden kerkdiensten gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.