Plannen over cijfers en toekomst


Op de gemeentevergadering die woensdag 19 mei gehouden werd, spraken kerkbestuur en aanwezige parochianen voornamelijk over de financiën. Voor de landelijke kerk en ook voor de parochie een punt van zorg. De inkomsten via de collecteschaal laten zien, dat er –omgerekend-zo’n twee euro per persoon per dienst wordt geofferd. Dat dat bij lange na niet de kosten dekt van een viering, laat staan de kop koffie erna, moge duidelijk zijn. De penningmeester pleitte er dan ook voor om meer nog dan anders duidelijk te communiceren dat het houden van vieringen en het doen van allerlei parochie-activiteiten een flink aantal bonnetjes oplevert die wel betaald moet worden. Bijdragen voor kerkbalans en collectes zijn hard nodig om onze parochiekerk in Hilversum te kunnen laten voortbestaan.

De grote restauratie van het kerkorgel wordt doorgeschoven naar 2011. In dat jaar komen we namelijk in aanmerking voor een subsidie. Voor het kerkgebouw en de pastorie werkt het kerkbestuur met een meerjarig onderhoudsplan en ze hoopt daarmee de kosten voor het bijhouden van de gebouwen in de hand te houden. Hans Jans, die adviseert en toezicht houdt op de historische panden, vertelde dat nu het schilderwerk van de pastorie aan de beurt is. En wees verrast door de nieuwe kleuren van de kozijnen; het zijn dezelfde tinten als die van 110 jaar geleden! Vragen over de cijfers van de kosten en de baten konden in de vergadering worden gesteld en opmerkingen werden besproken.

Onze synodalen Jillis en Theo vertelden meer over de landelijke situatie. In 2006 startte het groeiplan: vier jaar lang zou daar veel op worden ingezet. De synode van 2009 vroeg om een tussentijdse extra synode om alvast te horen wat het Collegiaal Bestuur aan het voorbereiden was voor de Synode van november 2010 aangaande de mogelijkheden en onmogelijkheden in verband met de financiën. In reactie op die vraag liet het CB op de extra synode in april weten, dat het een voorstel wil doen dat parochies 60% van de pastoorsaanstelling moeten afdragen en dan betaald uit de opbrengsten van de  ‘levende’ kerk; de giften van kerkbalans en de collectes. De consequenties van dat voorstel werden ook op de gemeentevergadering besproken.
Het door Hilversum op de synode ingediende verzoek om verder te gaan met de inhoudelijke discussie over het gelijkschakelen van een huwelijk en een levensverbintenissen tussen personen van gelijk geslacht, werd aangenomen. Het CB zal daar een volgende keer verslag van uitbrengen.

En niet te vergeten: de barbecue zal waarschijnlijk gehouden worden op 5 september. Dan vieren we samen de startzondag en de hopelijk veilige thuiskomst van pastoor Wijker!