Impressie van de najaarsgemeentevergadering

Buiten nat, donker en waaierig, binnen in De Akker zeventien personen die zich bogen over de agendapunten van de gemeentevergadering op 6 november jl. Na de opening door pastoor Wijker volgden de mededelingen. Alhoewel de data nog ver weg lijken te liggen, werd het Internationaal Oud-Katholieken Congres 2014 onder de aandacht gebracht. Van 18 – 21 september 2014 wordt dat congres waarop ook het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht wordt gevierd, in Utrecht gehouden. Een bijzondere gelegenheid om over de grenzen van de eigen parochie en de landelijke kerk heen in de gemeenschap van geloofsgenoten uit verschillende landen te kunnen delen, om samen met anderen te vieren en tijd te hebben voor nieuwe ontmoetingen. Begin 2014 zullen we in de parochie de brochure Sta op en ga bespreken. De brochure ligt al in het portaal van de kerk en is ook digitaal in te zien op www.okcongres2014.com.
Een volgende mededeling betrof een datum die al sneller op de kalender staat: 9 februari 2014. Dat is de zondag dat pastoor Leen Wijker afscheid neemt van de parochie Hilversum. Wanneer pastoor Wietse van der Velde zijn intrede doet, is nog niet bekend.
Verder werd nog gemeld dat Bart Sonnenschein als onze tweede synodaal in de Synode zal meedenken en -praten en dat het missionair onderzoek naar wat onze parochie voor Hilversum zou kunnen betekenen, gaande is. Het kerkbestuur hoopt binnenkort de uitslag van dat onderzoek op de agenda te kunnen zetten.
Synodaal Jillis praatte de aanwezigen bij over de agenda van de komende Synode. Ze wees daarbij op de mogelijkheid voor parochianen om die vergadering mee te maken; ‘s morgens meeluisterend op de publieke tribune en ‘s middags meepratend over missie en diaconaat.
Diaconaat is ook een onderwerp waarover het kerkbestuur met de parochie wil nadenken. In onze kerk is kennen we niet zo’n gestructureerde diaconie als bijvoorbeeld in protestantse kerken. Mensen en organisaties kloppen ook bij ons aan en uiteraard wordt ook door onze parochie hulp gegeven aan hen die het nodig hebben. De korte gedachtenwisseling tijdens de gemeentevergadering onderstreepte de overtuiging dat wij als parochie diaconaal betrokken willen zijn bij anderen.  Een aantal parochianen gaat zich bezighouden met het onderwerp en komt terug bij de parochie met meer concrete informatie en voorstellen als een volgende stap. Wie belangstelling heeft om ook daarin mee te denken wordt gevraagd om contact op te nemen met Yvonne Hoek of Inge van Maaren.
In de voorjaarsvergadering 2013 stelde Bart Sonnenschein een vraag over vernieuwingen in de kerk. Hij heeft deze vraag uitgewerkt tot een voorstel voor de Synode: ‘De synode vraagt het collegiaal bestuur een commissie in te stellen die criteria opstelt waaraan bijdragen ter vernieuwing dienen te voldoen alsmede criteria op welke wijze bijdragen ter vernieuwing dienen te worden gepresenteerd. Deze commissie doet dit niet alleen om wat van alle eeuwen is te behouden, maar ook om de kerk aan te moedigen tot bijdragen ter vernieuwing.’ Over dit voorstel is op de gemeentevergadering gesproken en gestemd: met acht stemmen voor (waaronder een adviserende stem van een gastlid), zes tegen en drie blanco stemmen is aangenomen dat de parochie Hilversum dit voorstel indient voor de Synode 2014.
Tot zover deze impressie. De èchte verslaggeving staat natuurlijk genoteerd in de notulen die de secretaris van het kerkbestuur zal doorsturen.