Impressie van onze 89ste Synode

Afgelopen zaterdag was ik voor de eerstemaal aanwezig op de vergadering van de synode. Een bijzondere ervaring! Je ontmoet andere oud-katholieken en raakt in gesprek over de zaken die in andere parochies spelen. Dankzij de open structuur van onze kerk kunnen we met het Collegiaal Bestuur van gedachten wisselen.
Een korte impressie:
Gastspreker Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland reflecteerde als relatieve buitenstaander op ons beleidsplan 2015-2020. In de ochtendsessie is het plan door de Synode aanvaard en kan nu verder uitgewerkt worden.

De notitie over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht werd aangenomen. De door Hilversum gesignaleerde dubbelzinnigheid is overeind gebleven. De kerk staat achter het sacramenteel karakter van deze inzegening, maar het heeft niet dezelfde status gekregen als één van de zeven sacramenten van de kerk: het huwelijk. Het wijzigen van dit sacrament vraagt om een meer fundamentele discussie, zo hield de Bisschop van Haarlem de synodeleden voor.

De thesaurier-generaal hield een helder betoog over de financiële positie van de landelijke kerk en de wijze waarop onze geldstromen heen en weer bewegen. Nieuwe wetgeving (ondermeer over de ANBI-status) en voorschriften van de overheid, zorgen voor veel, niet vrijblijvende, werkzaamheden op het Bisschoppelijk Bureau in Amersfoort. De begroting 2016 is aanvaard door de Synode. De consequentie daarvan is dat men instemde met een nader in te vullen heffing om tot een sluitende begroting te komen. Hoe dat uitpakt valt te bezien, maar alle penningmeesters hebben zich verplicht een eerlijke verdeelsleutel voor het bedrag te vinden.

Tot slot nodigde Aartsbisschop Joris Vercammen ons uit om na te denken over onze eigen roeping, zoals pelgrims die onderweg zijn dat doen. Waar zit voor ons de meerwaarde van het oud katholieke geloof? Hoe kijken wij er naar? Een kerngroep wil daarover een visiedocument schrijven. Interesse om mee te doen? 
Laat het ons weten: secretaris.vitus@upcmail.nl

De synodalen, ook die van Hilversum, pakken na afloop hun mappen, notities en pennen weer in.