Voorbeden 29 januari

Almachtige God, help ons met onze verbazing omtrent het gegeven dat het er tegenwoordig steeds meer op lijkt dat het de pestkoppen zijn die regeringen leiden en, met hun al dan niet subtiel vijandelijk gedrag, overweldigen door tweedracht en verwarring. Help ons, die tijdens deze test op wéreldschaal op onszelf zijn teruggeworpen, bij ons gebrek aan geduld, door het schijnbare eeuwigheidseffect van het nu, dat zich toont in onze heersers. Almachtige God, dit is ook een kàns, help ons díe voor ogen te houden, en wil ons daarom bijstaan: met kracht, integriteit en geduld op ònze schaal. Laat ons niet meteen zoals dat heet ‘bloed ruiken’ en voorbarig spreken en handelen, maar bedachtzaam in wijsheid de goede verhoudingen trachten te bewerkstelligen.
Laat ons bidden.

De 45e president van de Verenigde Staten van Amerika is ingezworen, hetgeen alom leidt tot zorg. Wat wij in ieder geval kunnen zeggen is: Goede God, wil mij bijstaan groots te zijn in kléine dingen, zodat wij daar met gróte dingen iets minder moeite mee hebben. Ondersteun ons om onze daden echt in het verlengde te laten liggen van onze woorden.
Laat ons bidden.

Goede God, onze spirituele kern wordt omhuld door angsten en verlangens – wij bidden voor de moed en de liefde om telkens opnieuw tot U te kunnen geraken. Uw symbool, het licht, hebben wij zojuist in een bijzondere liturgie extra in de tempel van ons hart gesloten, om als louterend deel van onze ziel Uw hele schepping te kunnen gedenken en vieren, teneinde het te laten stralen, de wereld in.
Laat ons daarvoor nogmaals bidden.

Goede God, wij vieren heden dat U, in mensengedaante als Uw zoon, ter tempel werd gedragen, en werd herkend als heerser ter wereld. Het is een teken van grote sterkte en beschaving als de regering, de samenleving, en individuen als wij, kunnen omgaan met Kwetsbaarheid, in welke vorm dan ook – en dan nog in al die vormen tegelijk. Dan kan deugd heersen en is eigenlijk iedereen gezegend.
Laat ons daarvoor bidden met heel ons hart.

Goede God, wij bidden voor hen die in de afgelopen periode zijn overleden en noemen John Hurt, Mary Tyler Moore, Will Simon en Adèle Bloemendaal, die op hun manier een stukje van Uw licht hebben getoond – en bidden daarbij voor allen die wij in stilte wensen te gedenken.
Laat ons bidden.

Goede God, Wij bidden voor allen die het moeilijk hebben met de toestand van de wereld, met hun omgeving, hun situaties en hun gezondheid. We bidden u dat zij het lijfelijk en geestelijk allemaal aankunnen. Ons speciaal gebed is gevraagd voor: een tante, voor kracht en vertrouwen – zoals in het intentieboek is aangegeven; voor een parochiaan die in een nieuwe fase van ernstige ziekte is aanbeland.
Laat ons bidden.

Goede God, U kent ook onze noden, die wij zonder ze hardop te spreken, vanuit ons binnenste tot U richten.
Laat ons bidden.