Heilsverwachting

 

Een meditatie van Ward Cortvriendt, pastor in de statie Twente.

De donkere dagen voor kerst staan voor gezelligheid en warmte. Licht in de duisternis. Voorbereiding op het feest van vrede en gerechtigheid. Is dat niet wat naïef?
Het nieuws dat dagelijks tot ons komt, laat de gedachte aan crisis niet van ons wijken. Bezuinigingen, krimpscenario’s, lastenverzwaring, premiestijging en aftoppen van de inkomensgroei, beperkingen in de bestedingsruimte, verhoging van de belasting op consumptiegoederen, kortingen op de duur en de hoogte van uitkeringen. Toch zullen we met z’n allen voor Sinterklaas en Kerstmis weer heel veel geld uitgeven.
Velen maken zich, niet onterecht, zorgen over de ontwikkelingen in de internationale verhoudingen, de schuldencrisis, de twijfels bij de stabiliteit van de Europese Unie, de groei van de nieuwe economieën en de gevolgen van een en ander voor onze toekomst. Economische ontwikkelingen en wereldvrede hangen nauw met elkaar samen.

Soms lijkt het er op dat we alleen onheil te verwachten hebben. De sombere berichten maken ons onzeker. En het lijkt wel alsof niemand de echte antwoorden heeft. Voor elke deskundige staan er tien op die een andere mening zijn toegedaan. Waar putten we dan ons vertrouwen uit?

Voor alles lijkt het me van belang om te kijken waar ons vertrouwen eigenlijk op stoelt. Indien we ons leven bouwen op het fundament van materiële zekerheden, dan hoeven we ons maar af te vragen: Zijn onze schuren gevuld? Is ons inkomen veilig gesteld? Hebben we voldoende reserve op onze spaarrekening? Ja? Dan kan ons niets gebeuren en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar wanneer dat niet zo is, dan wordt onze toekomst een kansspel vol onzekerheden. Waar ons hart is, daar ligt immers onze schat. Waar ons verlangen naar uit gaat bepaalt onze verwachting, onze hoop en angst.
We zouden ons kunnen realiseren, en dat doen we natuurlijk ook wel, dat er zoveel andere waarden in ons leven zijn. Waarden die het belang van het materiële overstijgen en die meer bijdragen aan de kwaliteit van ons bestaan. Die ook innerlijk zin en betekenis geven, zoals bevredigend (vrijwilligers-)werk, goede relaties, een redelijke gezondheid, de mogelijkheid om liefde te geven en te ontvangen, deel uitmaken van een fijne gemeenschap. Al datgene waardoor we meer mens worden. En dat ons in staat stelt om in navolging van Jezus te groeien in een leven dat door God wordt beaamd.

Als gelovige mensen stellen we onze zekerheden immers niet op wat voorbijgaat. Natuurlijk is ook de materialiteit van ons leven belangrijk, maar het is niet waar het uiteindelijk en ten diepste om gaat. Onze verwachtingen worden bepaald door Degene die aan de oorsprong van ons leven staat, Die ons in dit leven draagt en Die ons nabij blijft wanneer we uit dit leven gaan.
Wij worden ten diepste niet bepaald door het nieuws van kranten en tv. We worden er wel door geraakt en bewogen. Onze toekomst staat in het licht van het Goede Nieuws. Het “zie ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk gelden zal. Heden is u een redder geboren”  Blijdschap voor heel het volk, niet voor enkelen. Heden, dat wil zeggen nu al. Wat we verwachten, kunnen we al ervaren.
Temidden van alles waar we ons zorgen over maken, in een wereld die ons verontrust, laten we het profetische “en toch” klinken. Toch zal Hij komen, de Heer van het Verbond. Toch zal er vrede zijn door gerechtigheid. Toch zal er nieuw leven zijn.
Mogen we groeien in dit geloof en het innerlijk beamen, om Hem te ontvangen Emmanuel, God-met-ons. En laat zo de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Immers waar ons hart is en waar onze gedachten naar uit gaan, daar is onze zekerheid.

U allen een goede opgang naar Kerst toegewenst, Ward Cortvriendt.