De OKK & homoseksualiteit

Zegening van een homoseksueel echtpaar in Amersfoort

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland stelt geen bijzondere voorwaarden aan de seksuele leefwijze van gelovigen voor deelname aan de kernsacramenten van doop en eucharistie. Het geloof dat wordt verondersteld richt zich op de gehele mens, die in Christus wordt herboren tot een nieuwe schepping en door deel te hebben aan diens lichaam en bloed sterft aan de zonde en verrijst tot nieuw leven. De gehele leefwijze, inclusief de seksuele praktijk, getuigt naar het voorbeeld van Jezus Christus van geloof, hoop en liefde, in gehoorzaamheid aan Gods woord en ten dienst van de naaste. Voor deelname aan doop en eucharistie stelt de Oud-Katholieke Kerk daarom aan homoseksuelen geen principieel andere voorwaarden dan aan heteroseksuelen.

In onze kerk zijn homoseksuele gelovigen dus volwaardige kerkleden, met alle rechten en plichten daaraan verbonden. Deze acceptatie kan niet anders betekenen dan dat de deelname aan alle andere sacramenten ook voor homoseksuelen open is. Met nadruk geldt dat voor de sacramenten die nauw met de beide kernsacramenten verbonden zijn, zoals  het heilig vormsel en het sacrament van boete en vergeving die met de doop zijn verbonden, en de ziekenzalving of het viaticum die met de eucharistie samenhangen.

Ambt
Ook is er met betrekking tot de toelating tot het kerkelijke ambt van bisschop, priester of diaken de seksuele geaardheid van een kandidaat in onze kerk geen beletsel.

Huwelijk
De vraag naar de kerkelijke viering van een levensverbintenis van twee homoseksuele gedoopten, waarin deze verbintenis wordt gezegend en bevestigd, is in dit kader even logisch als terecht.

Voor verder informatie over dit onderwerp, klik een van de volgende links naar de landelijke site:
“Over de inzegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht”

Synode zegt ja tegen inzegenen van levensverbintenissen